Opleiding tot consulent Wmo 2015 / Jeugd

Tijdsduur

Opleiding tot consulent Wmo 2015 / Jeugd

Wyzer Academie (Langhenkel-Talenter Academie)
Logo van Wyzer Academie (Langhenkel-Talenter Academie)
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8 Wyzer Academie (Langhenkel-Talenter Academie) heeft een gemiddelde beoordeling van 8 (uit 2 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Beschrijving

Algemeen

Sinds de decentralisaties van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot aantal taken in het sociaal domein. Veel van deze taken vinden hun oorsprong in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet (JW). De consulent Wmo en/of jeugd speelt dan ook een belangrijke rol in het streven naar een integrale benadering van de burger binnen het sociaal domein. In de visie van Langhenkel Opleiding, Training & Advies gaat het om professionals op minimaal hbo (werk- en denk)niveau, die in staat zijn om met de verdere uitbouw van het sociaal domein mee te groeien. Zij moeten het hele werkveld kunnen overzien en in staat zijn om de mogelijkheden die er vanuit verschil…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), Jeugdwet, WMO Consulent, Verpleegkunde en Maatschappelijk werker.

Algemeen

Sinds de decentralisaties van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot aantal taken in het sociaal domein. Veel van deze taken vinden hun oorsprong in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet (JW). De consulent Wmo en/of jeugd speelt dan ook een belangrijke rol in het streven naar een integrale benadering van de burger binnen het sociaal domein. In de visie van Langhenkel Opleiding, Training & Advies gaat het om professionals op minimaal hbo (werk- en denk)niveau, die in staat zijn om met de verdere uitbouw van het sociaal domein mee te groeien. Zij moeten het hele werkveld kunnen overzien en in staat zijn om de mogelijkheden die er vanuit verschillende regelingen zijn, effectief met elkaar te combineren. Daarbij zal de consulent oog moeten hebben voor onder meer het totale gezinssysteem.

Doelgroep

De Opleiding tot consulent Wmo 2015 / Jeugd is bestemd voor mensen die nog niet over de kennis en vaardigheden beschikken, die voor een adequate uitvoering van de functie consulent Wmo, consulent Jeugd of consulent Wmo / Jeugd nodig zijn. Daarnaast staat de opleiding open voor geïnteresseerden die hun kennis en/of vaardigheden op deelterreinen willen verbreden. In dat kader is het mogelijk om losse modules van de opleiding te volgen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Deelnemers die bij Langhenkel-Talenter in dienst komen
De opleiding is enerzijds bedoeld voor deelnemers die – bij gebleken geschiktheid – aansluitend een dienstverband krijgen bij Langhenkel-Talenter (Traineeship Consulent Wmo / Jeugd). Daarvoor moet men uiteraard onze sollicitatieprocedure doorlopen. Meer informatie over onze vacatures vindt u hier.

Na de opleiding doorlopen zij gedurende circa zes weken het praktijkgedeelte van hun traineeship.

Deelnemers die geen dienstverband bij Langhenkel-Talenter wensen
Daarnaast staat de opleiding open voor deelnemers die geen dienstverband wensen bij Langhenkel-Talenter, maar om andere redenen geïnteresseerd zijn. Deze deelnemers kunnen zich aanmelden voor deze opleiding via de link boven aan deze pagina. Wanneer een cursist een deel van de opleiding wenst te volgen, dan maken wij hiervoor graag een aparte prijsopgave. Indien u hier meer informatie over wenst, dan kunt u mailen naar opleidingen@langhenkel.nl.

Inhoud

De opleiding is modulair opgebouwd en wordt voornamelijk verzorgd door specialisten die werkzaam zijn bij Langhenkel Opleiding, Training & Advies en/of bij een gemeente. Zij beschikken over ruime ervaring met de uitvoering van de Wmo en/of de JW en het verzorgen van opleidingen en trainingen voor overheden en eigen medewerkers.

Module 1: Inleiding recht en overheidsorganisaties (1 dag)
Tijdens deze module wordt in hoofdlijnen het Nederlandse rechtsstelsel besproken. Begrippen als wet, verordening, jurisprudentie en beleidsregels passeren de revue. Dit is noodzakelijk voor een goede begripsvorming en plaatsbepaling van de overige te behandelen wet- en regelgeving. Vervolgens besteden we aandacht aan de organisatie van de overheid in algemene zin en meer in het bijzonder aan de organisatie van de gemeentelijke overheid. Tenslotte wordt ingegaan op de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning en de plaats en rol van de gemeente daarin.

Module 2: Plan van aanpak, beschikkingen en de Algemene wet bestuursrecht (1 dag)
Een van de activiteiten van consulenten is het opstellen van plannen van aanpak, rapportages en beschikkingen. Daarvoor is niet alleen een goede schrijfvaardigheid vereist, maar tevens kennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb): de basis van al het bestuursrechtelijke handelen. Tijdens deze module besteden we aandacht aan de onderdelen van de Awb die relevant zijn voor consulenten Wmo / Jeugd en aan de kaders die gelden bij het opstellen van rapportages en beschikkingen.

Module 3: Kaders privacywetgeving (0,5 dag)
Het doel van de decentralisaties was onder andere een betere, integrale samenwerking door professionals binnen het sociaal domein. De behoefte aan gegevens(uitwisseling) in dit verband staat soms op gespannen voet met de privacywetgeving. In dit onderdeel van de opleiding staan we stil bij de algemene regels die hierbij gelden. De specifieke regels op het gebied van privacy die volgen uit de Wmo 2015 en de JW worden besproken in modules 4 en 5.

Module 4: De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (2 dagen)
Gedurende deze module wordt uitgebreid ingegaan op het wettelijke kader van de Wmo 2015, waarbij de nadruk met name zal komen te liggen op het gemeentelijk beleid. Hierbij wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit praktijkcasussen. Aan de orde komen onder meer:

 • historie en terminologie;
 • de taken van de gemeente in het kader van maatschappelijke ondersteuning;
 • de inhoud van de Wmo 2015;
 • de verschillende doelgroepen;
 • de relatie met andere wetten en voorzieningen (onder andere verzekeraars);
 • de doelgroep en ziektebeelden nader bekeken;
 • het gemeentelijke beleid nader bekeken;
 • zelfredzaamheid en burgerkracht;
 • rol en positie van cliëntondersteuning;
 • rol en positie van sociale (wijk)teams, gebiedsteams, integrale frontoffice etc.;
 • inzet relatienetwerk en mantelzorg;
 • de soorten voorzieningen (algemeen, collectief, individueel);
 • hoe is de toegang tot de voorzieningen geregeld?;
 • leveranciers van zorgvoorzieningen (inkoop door gemeenten);
 • welke procedures zijn er te onderscheiden;
 • de eigen bijdrage;
 • het persoonsgebonden budget (pgb);
 • wonen en vervoer nader bekeken;
 • begeleiding;
 • het ‘keukentafelgesprek’: van probleemstelling (vraagverheldering) tot oplossing;
 • derdenadvies;
 • informatie-uitwisseling en privacy;
 • relevante jurisprudentie;
 • vertaling naar rapportage / plan van aanpak en beschikking.

Module 5: de Jeugdwet (2 dagen)
In deze module staat de JW centraal. We besteden hierbij onder andere aandacht aan:

 • historie en terminologie;
 • de inhoud en doelen van de Jeugdwet;
 • belangrijke begrippen uit de Jeugdwet (jeugdige, ouderschap, gezag, woonplaats etc.);
 • de hoofdtaken van de gemeenten;
 • het gedwongen en het vrijwillige kader;
 • gesloten jeugdhulp;
 • jeugdreclassering;
 • toegang tot de jeugdzorg;
 • de mogelijke voorzieningen in de jeugdhulp;
 • voorzieningen in natura en het persoonsgebonden budget (pgb);
 • de doelgroep en ziektebeelden nader bekeken;
 • de gemeentelijke verordening;
 • de inkoop van jeugdhulp;
 • de rol van de gecertificeerde instellingen (zoals de (voormalige) Bureaus Jeugdzorg);
 • de (kenmerken van de) doelgroepen;
 • de relatie met en de afbakening ten opzichte van andere wetten;
 • inspraak;
 • eigen kracht / het familiegroepsplan;
 • samenwerking met ketenpartners;
 • toestemming;
 • informatie-uitwisseling en privacy;
 • relevante jurisprudentie.

Module 6: Bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulpverlening (1 dag)
Voor chronisch zieken en/of mensen met een minimum inkomen zijn in veel gemeenten voorzieningen getroffen binnen het minimabeleid. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om ondersteuning bij het voldoen van de eigen bijdrage voor ziektekosten, een collectieve ziektekostenverzekering of om financiële ondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten. Daarnaast is er soms aanspraak op de individuele inkomenstoeslag uit de Participatiewet of worden bepaalde medische kosten deels vergoed uit de individuele bijzondere bijstand. In deze module gaan we daarom in op de verschillende manieren waarop gemeenten een en ander hebben vormgegeven en de toegang tot deze inkomensondersteunende maatregelen. Vervolgens staan we stil bij het onderwerp schuldhulpverlening en leggen we uit hoe dit in Nederland geregeld is.

Module 7: Training vraagverheldering, motiverende gespreksvoering en sturen op zelfredzaamheid (2 dagen)
Alle vakinhoudelijke kennis van de Wmo 2015 en de JW moet worden omgezet naar effectieve vaardigheden en een passende houding en gedrag in de interactie met de belanghebbenden. In deze interactieve praktijk- en ervaringsgerichte module vergroten de medewerkers hun communicatieve vaardigheden en leren zij adequaat, vraaggericht, methodisch en snel de vragen te verhelderen en waar mogelijk gebruik te maken van de eigen kracht van de belanghebbende en zijn of haar ouders / omgeving.

Onder begeleiding van een ervaren trainer en in interactie met een professioneel trainersacteur gaan we aan de slag met:

 • gespreks- en communicatietechnieken;
 • vraagverheldering bezien vanuit de participatiegedachte;
 • methodes om te komen tot de vraag achter de vraag;
 • het zoeken naar de balans tussen een formele en informele benadering;
 • het zoeken naar de balans tussen eigen kracht/zelfredzaamheid, de inzet van de omgeving, collectieve voorzieningen en individuele voorzieningen;
 • prioriteitstelling ten aanzien van verschillende voorzieningen / de inzet van andere professionals;
 • het omgaan met jeugdigen en hun ouders;
 • de voor- en nadelen van zelfsturing;
 • de rolverdeling tussen de belanghebbende(n) en de professional;
 • motiverende gespreksvoering;
 • zelfsturing als vorm van gedragsverandering;
 • aspecten van motivatie en zelfvertrouwen;
 • het omgaan met ‘ja-maar-gevoelens’ (ambivalentie);
 • het uitlokken van verandertaal;
 • het omgaan met uiteenlopende belangen en verwachtingen;
 • het versterken van het geloof in eigen kunnen;
 • het betrekken van de sociale omgeving bij de uitvoering van het plan;
 • het nut van succesverhalen en modelling;
 • het gebruik van instrumenten om de zelfredzaamheid te meten;
 • de afronding van de ondersteuning door de professional.

In een veilige en open leeromgeving worden de medewerkers in interactie met de trainer en een professioneel trainersacteur geprikkeld om nieuwe ervaringen op te doen die zij kunnen gebruiken in hun dagelijkse praktijk.

Module 8: Rapporteren en beschikken in de praktijk (1 dag)
De wettelijke kaders inzake het opstellen van plannen van aanpak, rapportages en beschikkingen zijn in module 2 aan de orde geweest. In deze module gaan we daadwerkelijk aan de slag met het opstellen ervan. Op basis van casuïstiek trainen we de deelnemers in het opstellen van ‘kantelgerichte’ rapportages en beschikkingen die de toets der rechtmatigheid en bestuurlijke zorgvuldigheid kunnen doorstaan. Aan de orde komen onder andere de volgende onderwerpen: volledigheid, logische opbouw, juridische juistheid en het trekken van de juiste conclusies. Daarnaast geven we antwoord op vragen als: sluit de uiteindelijk samengestelde beschikking wel aan bij de feitelijke situatie, is de bezwaarclausule opgenomen, zijn de relevante wettelijke bepalingen vermeld, is een correcte motivering opgenomen en wordt de uiteindelijke beslissing daardoor gedragen, is er daadwerkelijk een beslissing in de beschikking weergegeven en is die voor de belanghebbende ook duidelijk?

Module 9: Afbakening met andere wetten: Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet (1 dag)
De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen met dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. De Zorgverzekeringswet (Zvw) waarborgt onder andere de hulp die geboden wordt door de thuiszorg. In de praktijk leidt de afbakening tussen bijvoorbeeld de Wmo 2015 en JW aan de ene kant en de Wlz en Zvw aan de andere kant geregeld tot onduidelijkheden en problemen. Het is voor consulenten Wmo / Jeugd daarom belangrijk om kennis te hebben van deze wetten, evenals van de indicatie- en uitvoeringsinstanties (zoals CIZ, CAK, zorgkantoren en zorgverzekeraars), de mogelijke voorzieningen en de afbakening met de Wmo 2015 en de JW.

Module 10: Integrale benadering Wmo 2015 en Jeugdwet – assessment (2 dagen)
In deze ervaringsgerichte module die we vormgeven als assessment komt alles samen en gaan we – mede aan de hand van praktijksimulaties met een professionele trainingsacteur – aan de slag met casuïstiek op het gebied van de JW en de Wmo 2015. De deelnemers leren tevens om dwarsverbanden te leggen binnen het sociaal domein, krijgen inzicht in eventuele overlap of tegenstrijdige belangen en leren om op casusniveau tot de meest effectieve oplossing te komen op basis van de één gezin, één plan gedachte. De trainers en de acteur beoordelen de deelnemers op hun vaardigheden en drukken dit uit in een cijfer. Dit cijfer bepaalt voor 50% het eindcijfer van de opleiding.

Module 11: Eindtoets (0,5 dag)
De opleiding wordt afgesloten met een eindtoets, waarin de behandelde theoretische onderwerpen aan de orde komen. Het cijfer van deze toets bepaalt voor 50% het eindcijfer van de opleiding.

Terugkomdagen

Na afloop van de opleiding volgen de deelnemers drie terugkomdagen. Het gaat daarbij om de volgende thema’s:

 • Psychische kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstijlen (2 dagen);
 • Mediation (1 dag).

Materiaal

Het materiaal bestaat uit een aantal cursusmappen en de volgende uitgaven van Langhenkel-Talenter:

 • Praktijkpocket Wmo 2015;
 • Praktijkpocket Jeugd;
 • Praktijkpocket Wet langdurige zorg;
 • Zakboek zorg;
 • Praktijkpocket Algemene wet bestuursrecht;
 • Uitsprakenbundel bestuursrecht;
 • Handboek Participatiewet.

Doel

Het doel van de opleiding is om de deelnemers van voldoende bagage te voorzien om brede invulling te kunnen geven aan de uitvoering van de Wmo en de JW en met de verdere ontwikkeling van het sociaal domein mee te kunnen groeien.

Certificaat

De deelnemers krijgen een cijfer voor zowel hun vaardigheden (het assessment in module 10) als hun theoretische kennis (de eindtoets in module 11). Beide tellen voor 50% mee bij de bepaling van het eindcijfer. Indien voor een van beide een onvoldoende wordt gescoord, volgt een herkansing (bij de prijs inbegrepen). Indien de gehele opleiding is doorlopen en indien het eindcijfer voldoende is, wordt door Langhenkel Opleiding, Training & Advies een certificaat afgegeven.

SKJ erkend opleidingsaanbod

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ200167) en levert 102 PE punten op. Dit geldt enkel indien de gehele opleiding wordt gevolgd, inclusief alle terugkomdagen.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)